Kategorie produktů   

     heartOzdravme přírodu svým ekologickým přístupem - ozdravíme sami sebe.... heart

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky    

Všeobecná ustanovení    

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.5elementu.eu Objednáním zboží (uzavřením kupní smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.  
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel).  
Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).    

Vymezení pojmů    

Prodávajícím je právnická osoba 5 Elements Style,s.r.o., sídlo Třída Legií 585, Bystřice p. Hostýnem, registrovaná KS Brno, IČO 07495480 .  
Zákazníkem internetového obchodu je kupující, který je zároveň koncovým spotřebitelem.   

Kupní smlouva    

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající bez prodlení potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Toto potvrzení však nemá na vznik smlouvy vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.  
Pokud není kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a kupní smlouva je poté uzavřena momentem doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.  
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v následujících případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující již za objednané zboží zaplatil, bude mu tato částka převedena zpět k uzavření kupní smlouvy nedojde.  
Dárky splňují podmínky darovacích smluv a nelze na ně uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.   

Práva z vadného plnění    

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (§ 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).  
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:   
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží     
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá     
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy     
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti     
Pokud zboží nemá výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týká-li se vada pouze jeho součásti, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti). Pokud to není možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy.  
Pokud spotřebitel od smlouvy neodstoupí nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo na výměnu jeho součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu rovněž v případě, kdy mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo vyměnit jeho součást, a též v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.  
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě, kdy kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.  
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.   

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy    

V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu (pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno ve lhůtě uvedené ve větě předchozí.  
Pokud si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, v ideálním případě s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít formulář o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat také na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího 5-elements@seznam.cz  
Pokud kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající finanční prostředky přijaté od kupujícího (vyjma částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je odlišný od nejlevnějšího způsobu standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy převodem finančních prostředků na účet kupujícího, v případě vzájemné dohody též jiným způsobem (v hotovosti v sídle v Praze 6).  
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá v případě smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.   

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů    

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů plynoucích z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.   

Ceny    

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné včetně DPH, kromě dopravného (ceny za dopravu zboží k Vám) k nim již nejsou připočítávány žádné další poplatky jako balné, pojistné atd.
Jsme plátci DPH
 
 
 

Možnosti platby    

Dobírkou  - zboží platíte až při jeho převzetí Doba splatnosti v případě volby platby převodem z účtu - v případě volby platby převodem z účtu uhraďte, prosím, Vaši platbu tak, aby byla připsána na náš účet nejpozději jeden týden po objednání zboží. Nebude-li platba v dané lhůtě připsána, je zboží nabídnuto dalším zákazníkům.  
Hotově při osobním odběru  – platí platba bez přirážky na adrese - Dolní 1571, Bystřice p. Hostýnem  
Přechod vlastnického práva  - zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodejce.   

Doprava a náklady s ní spojené    

Naším cílem je dopravit zboží k Vám co nejdříve. Přepravce se ukáže při přechodu k placení v nabídce.   

Dodací lhůta pro zboží, které je skladem    

Zboží, které je skladem, zasíláme nejpozději třetí pracovní den ode dne přijetí objednávky v případě volby platby dobírkou. V případě platby převodem zasíláme zboží nejpozději druhý pracovní den od připsání platby na náš účet.   

Dodací lhůta pro zboží, které není skladem    

Není-li zboží skladem, vyřízení objednávky je závislé na rychlosti vyřízení našeho požadavku externím dodavatelem. V takovém případě bude zákazník průběžně informován o stavu objednávky.  
 
  

Ochrana osobních údajů a GDPR    

Informace o zákaznících podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel internetového obchodu www.5elementu.eu se zavazuje respektovat soukromí všech svých zákazníků. Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje budou využity výhradně za účelem zpracování vytvořené objednávky. Kopie vystavené faktury bude uchovávána po nezbytně nutnou dobu (pro případ kontroly ze strany státních orgánů) na zabezpečeném místě v našem archivu a po uplynutí této doby bude následně skartována.  
Vaše osobní data jak v elektronické, tak v papírové formě, pečlivě chráníme. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Každý zákazník má právo být neprodleně odstraněn z naší elektronické databáze na základě žádosti zaslané na adresu 5-elements@seznam.cz  
Osobní údaje zákazníků nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují pracovníci expedice a externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro přípravu zásilky respektive doručení zboží.  
Zpracováváme jen ty údaje, které skutečně potřebujeme, a jen po dobu, po kterou je potřebujeme. K Vašim osobním datům má přístup osoba, která administrativně zpracovává přijatou objednávku a poté osoba, která zboží připravuje k expedici. V případě jakékoliv potřeby informací týkající se Vašich osobních údajů kontaktujte prosím 5-elements@seznam.cz   

EET    

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tato povinnost se týká veškerých plateb přijatých v hotovosti.   

Závěrečná ustanovení    

Vyřizování stížností zabezpečuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 5-elements@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.  
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě svého oprávnění, živnostenskou kontrolu pak provádí příslušný ŽÚ. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává ÚOOÚ. ČOI vykonává mj. dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci.  
Tyto podmínky jsou platné ode dne 1.1.2020   

 
Text obchodní podmínky - lze upravit kliknutím na editaci modulu TEXT EDITOR v administraci e-shopu v sekci Nastavení - Sekce a moduly e-shopu - Obchodní podmínky - Moduly v dané sekci.
 
                                    yes  PŘI NÁKUPU NAD 1500,-- DOPRAVA ZDARMA    

 
00
 
 
©